نوشته‌هایی با برچسب "عقب ماندگی ذهنی"

سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (1) سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (1)

نویسندگان:. ریتاویکس نلسون. الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. گذشته نشان می‌دهد که عقب ماندگی ذهنی برحسب شدت آن طبقه بندی شده است. انجمن آمریکایی نارساییهای ذهنی براساس هوش ارزیابی شده و رفتار سازگارانه سطوحی را مشخص کرده است. همان گونه که پیش از این دیدیم، انجمن نارساییهای ذهنی عملکرد هوشی زیر میانگین را نمره‌ی بهره هوشی می‌داند که در یک آزمون هوش کلی، بیشتر از دو انحراف معیار زیر میانگین باشد. برای کودکانی که با آزمون استانفورد- بینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، امتیاز 67 با این معیار مطابقت دارد. به دلیل تفاوتهای جزئی میان آزمو

آموزش و پرورش و درمان عقب ماندگی ذهنی آموزش و پرورش و درمان عقب ماندگی ذهنی

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. به رغم آن که می‌توان عقب ماندگی ذهنی را مشکلی روانی، طبّی، یا آموزشی و پرورشی به حساب آورد، این مسأله در مرحله‌ی آخر مشکلی اجتماعی است ( سایترین و لوری Lourie، 1980 ). طرز برخوردها نسبت به عقب مانده‌های ذهنی بیشتر منعکس کننده‌ی احساس‌های حاکم در آن دوره است. در تاریخ اخیر سه دوره‌ی مشخص علاقه مندی شدید و تفکر خلاّق نسبت به عقب مانده‌ها وجود داشته است که با نگرش‌های دموکراتیک و ناشی از تحوّل اجتماعی و آزادی خواهی پیوند دارد. اوّلین دوره، مقارن است با انقلاب‌های فرانسه و امر

سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (2) سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (2)

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. شناخت و یادگیری. تلاش‌هایی که برای درک عقب ماندگی ذهنی صورت می‌گیرد، جستجو برای پی بردن به فرایندهای شناختی زیر بنایی در نارسایی هوش را در بر می‌گیرد. در حال حاضر فرضیه‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد، امّا میان آن‌ها یکپارچگی دیده نمی‌شود، و نظریه‌ای جامع نیز در این باره وجود ندارد. در حال حاضر بررسی‌هایی در چارچوب کار پیاژه در دست انجام است. در عین حال، مبنای اکثر این بررسی‌ها، مطالعات تجربی در مورد یادگیری و به جریان اندازی اطلاعات است. نظریه‌ی پیاژه. پیاژه خود درباره

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه