ﻣﻨﻈﻮر ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر دراز ﻣﺪّت اﺣﺴﺎس ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ، ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎل وﻣﻀﻄﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺁور و دﻟﺘﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ ﭼﻴﺰی ا ﺑ ﺪ اً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی، رﻏﺒﺖ و ﻟﺬّت ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺮوع ﮐﺮدناﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻴﻠﯽ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﻣﺸﮕﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺜ ﻼً ﺑﺮ روی اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن.

ﻣﻨﻈﻮر ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر دراز ﻣﺪّت اﺣﺴﺎس ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ، ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎل وﻣﻀﻄﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺁور و دﻟﺘﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ ﭼﻴﺰی ا ﺑ ﺪ اً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی، رﻏﺒﺖ و ﻟﺬّت ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺮوع ﮐﺮدناﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻴﻠﯽ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﻣﺸﮕﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺜ ﻼً  ﺑﺮ روی اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن.
ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً دﭼﺎر ﻣﺸﮕﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ﺳﺤﺮﮔﺎهﯽ ﺑﺮای او ﭼﻴﺰیﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺎﻩ ﮔﺎهﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺸﮕﻞ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮاب اوﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﮔﺎهﯽ از اوﻗﺎت ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣ ﺪّهﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﮐﻢ ﺷﺪن وزن ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،ﮔﺎهﯽ از اوﻗﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﻧﻴﺰ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.
اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺷﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﻮدن در ﺟﻤﻊدﻳﮕﺮان و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ. هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘّﻬﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﭼﻴﺰهﺎﺋﯽ ﻋﺎدّیهﺴﺘﻨﺪ. اﻓﮑﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮدُﮐﺸﯽ ﻣﻮاردی ﻋﺎدی درﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. هﻤﭽﻨﻴﻦﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺴﻤﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮدرد، دردهﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ، درد ﺷﮑﻢ و دردهﺎی ﮐﻤﺮ ﻣﻮاردی ﻋﺎدّیﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭻ دﻟﻴﻞ و ﻋﻠّﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﺸﻮد. 
ﺳﺒﺐ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً از وﺿﻌﻴّﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻣﻘﺪّﻣﻪﻣﻤﮑﻦ وﻣﺤﺘﻤﻞِﺣﺎﻟﺖِﭘﻴﺶ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴّﺘﯽ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ از اﻓﺮادی ﻣ ﻬ ﻢّﻳﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣ ﻬ ﻢّ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎتاﻓﺴﺮدﮔﯽ از وﺿﻌﻴﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻬﺪﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺰرگﺑﺮ ﺁﻣﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﺎرﻩ هﺎ و ﮐﺎرداﻧﻴﻬﺎ ﺗﮑﺎﻓﻮ ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺗﺎزﻩ، ﺳﺎزﮔﺎری و وﻓﻖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻩﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ از دﻳﮕﺮان دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞارﺛﯽ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎدﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻐﺰ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ هﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﺪ ازرﻓﻊ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮددر ﺑﺎرﻩ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دراز ﻣﺪت و ﻣ ﺨ ﻞّ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮّﻩ  ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد. هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮑﺎنﺑﮑﺮّات ﺧﻮب و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ. ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً و ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺧﻮدش را در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮدش ﻣﺘّﻬﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻴﺸﻮد. در اﺑﺘﺪاء ﺑﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد٢اﻳﺠﺎد ﺁراﻣﺶ ﮐﺮدﻩ و از ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪهﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣ ﻞّ و ﻓﺼﻞﻣﺸﮕﻼت ﺑﺰرگ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻴﻠﯽ از اوﻗﺎت و در ﺣ ﺪّ اﻣﮑﺎن ﺣ ﻞّ ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽدﻳﺮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد. ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﻳﺎﻓﺘﻦ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻨﺪﻳﻦ هﻔﺘﻪ و درﻣﻮاردی ﻣﺎهﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ.
در ﻣﺬاﮐﺮات و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﻟﺞ و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدروﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺁراﻣﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ. ﺻﺤﺒﺖ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺸﮕﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ هﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری ﺳﺒﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﺁراﻣﺒﺨﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ  ﺑﺮای ﺁن ﻣﺸﮕﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻮری راﻩ ﺣﻠّﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد. دﻳﺮﺗﺮ و ﺑﻌﺪ ازﺁرام و راﺣﺖ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻘﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ هﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻩ و در ﺑﺎرﻩ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﯽ و ﺑﺪﻳﻞ هﺎی راﻩ ﺣ ﻞّ ﺁﻧﻬﺎ، ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﻮد. ﺑﮑﻤﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮕﻼت زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﻴﻮﻩ  هﺎیرﻓﺘﺎری و ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻔﮑّﺮ و راﺑﻄﻪ هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد  ﭘﻴﺪا ﺑﮑﻨﺪ. هﺪف و ﻣﻔﺼﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺﻧﻴﺮوهﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺪاوا ﺑﺎ دارو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی و ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺒﺨﺸﺪ. داروهﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺪونﺿﺮر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻴﺎد و ﻋﺎدت ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ داروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖروﺣﯽ و ذهﻨﯽ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻋﻮارض ﻧﺎراﺣﺘﯽ، ﻋﻤﻮﻣﺎً و ﺗﺎزﻩ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ٢ اﻟﯽ ۴ هﻔﺘﻪ از زﻣﺎن ﺷﺮوعدرﻣﺎن ﻇﺎهﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی و ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دادﻩ ﺷﻮدزﻳﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف داروهﺎ ﻋﻮارض و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ و از ﻧﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. 
درﻣﺎن ﺑﺎ دارو ﻋﻤﻮﻣﺎً ۶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ١ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ و در ﻃ ﯽّ اﻳﻦ ﻣﺪت داروهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و ﺑﺼﻮرتﻣﻨﻈّﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺑﺎرﻩ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻮرت و ﻣﺬاﮐﺮﻩﺑﺸﻮد.
در اﺑﺘﺪای درﻣﺎن ﺑﺎ دارو ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﺸﻮﻧﺪ. اﺣﺴﺎس دل ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ، ﺳﺮدرد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮقﮐﺮدﻧﻬﺎ، دردهﺎی ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﮑﻢ و ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽﺑﺼﻮرت ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ داروهﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و رﻓﻊ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﮔﺎهﯽدارو از روی ﻧﺎﮔﺰﻳﺮی ﻋﻮض ﮐﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد، ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣ ﺪّ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪدارو ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺆﺛّﺮ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻧﻤﻮد. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ داروهﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ داروهﺎیدﻳﮕﺮی ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ داروهﺎ ﻣﺸﮕﻞ ﺧﻮاب را راﺣﺘﺘﺮ ﮐﺮدﻩ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎﻟﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﺎت را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. 
اﮔﺮ ﺧﻮاهﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺑﺎرﻩ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻳﺎ درﻣﺎن ﺁن هﺴﺘﻴﺪ ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را از ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدﺗﺎنُﭘﺮﺳﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺮوﺷﻮر را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼّﺺ روان درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﭘﻴﻮ هﺎﻟّﺎ ( Tapio Halla ) ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن در دردرﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روح و روان ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻣﭙﺮﻩ و در ﮔﺮوﻩ ﮐ ﺎ رِ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣ ﺨ ﺘ ﺺّ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
                      
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه